Gebruiksovereenkomst

Download

Gebruiksovereenkomst in onderhandse acte, tussen Protestantse Gemeente Varik-Heesselt en Stichting Kerk Heesselt

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Varik-Heesselt (hierna de Kerkenraad): rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de kerkenraad: Ron Arendonk. Stichting Kerk Heesselt (hierna de Stichting): rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de Stichting: Ina Hakkert. Partijen wensen gezamenlijk de volgende afspraken vast te leggen over de: Rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de Stichting jegens de Kerkenraad en vice versa.

Gebruik van de kerk

 • Het kerkgebouw zal bij voorrang beschikbaar zijn voor kerkelijke doeleinden.
 • De Stichting waakt ervoor dat activiteiten die worden ontwikkeld en uitgevoerd passen bij het oorspronkelijke karakter van het kerkgebouw en niet in strijd zijn met de identiteit van de kerkgemeente. De vertegenwoordiger van de Kerkenraad in het bestuur van de Stichting heeft hierbij een signalerende functie.
 • Het gebruik van de kerk en de activiteiten die in strijd zouden kunnen zijn met de identiteit van de kerkgemeente dienen vooraf met de Kerkenraad te zijn besproken. Wanneer Stichting en Kerkenraad niet tot overeenstemming komen, is de stem van de vertegenwoordiger van de Kerkenraad in het bestuur van de Stichting bindend.
 • De Stichting en de Kerkenraad houden elkaar op de hoogte van elkaars activiteiten.
 • De Stichting en de Kerkenraad zijn elk verantwoordelijk voor hun eigen activiteiten.
 • Voor het gebruik van de kerk betaalt de Stichting geen huur aan de Kerkenraad. Extra servicekosten en/of directe en indirecte schade als gevolg van het gebruik van de kerk door de Stichting of derden via de Stichting, worden in rekening gebracht bij de Stichting door de kerkenraad. De Stichting dient de kerk als goed “huurder” te gebruiken door netjes om te gaan met de inventaris en die hetzelfde achter te laten als aangetroffen bij aankomst.
 • De Stichting onderhoudt contacten met derden die het kerkgebouw voor eigen gebruik willen huren van de kerkenraad. De Stichting draagt deze potentiële huurders aan bij de kerkenraad. Vervolgens stelt de kerkenraad een huurovereenkomst op. De Stichting ziet toe op naleving van de afspraken in de huurovereenkomst. De Stichting ontvangt van de Kerkenraad, als vergoeding voor het aanbrengen van de huurder, een som die gelijk is aan de huuropbrengst met aftrek van de servicekosten.

Onderhoud van de kerk/ fondsenwerving

De kerkenraad is als eigenaar van het kerkgebouw belast met het onderhoud en noodzakelijke restauraties. Voor financiering van onderhouds- en restauratiewerkzaamheden kan de Kerkenraad een bijdrage vragen aan de Stichting. De Stichting zal al het mogelijke doen, om de benodigde fondsen hiervoor te verwerven.

Aansprakelijkheidsverzekering /bestuursaansprakelijkheidsverzekering /evenementenverzekering

 • De vrijwilligers van de Stichting vallen onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente Neerijnen.
 • Het Stichtingbestuur valt onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van de gemeente.
 • De Stichting sluit een doorlopende evenementenverzekering af voor al haar activiteiten.

Ontbinding gebruiksovereenkomst

Wanneer één van de partijen de afspraken in deze overeenkomst niet nakomt of niet meer wenst na te komen, kan deze overeenkomst ontbonden worden, nadat aan wederzijdse verplichtingen is voldaan, met name:

 • activiteiten die al bekendgemaakt zijn moeten worden uitgevoerd.
 • de overeengekomen huurovereenkomsten moeten worden afgehandeld.

Door het toestaan van cookies, kunnen wij de bezoekersstatistieken meten en deze website continu blijven optimaliseren.